تدابیر سازمان آتش نشانی برای تأمین ایمنی دربی فردا