مهمترین رویکرد وزارت آموزش و پرورش انسداد راه های بیسوادی است