توجیه لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در لرستان وجود دارد