عملیات مقاومت در قلمون درسی فراموش نشدنی به تکفیری‌ها داد