راه آهن محکوم به برد است/امیدوارم تیم ریشه دار راه آهن بماند