متخصص زنان: مصرف سیگار یکی از عوامل مهم کاهش قدرت باروری و سقط های متوالی است