شمارش معكوس برای اضمحلال مترسک دروغین اسرائیل آغاز شده است