رأفت: بازیکن خوبی در لیگ دیده نمی‌شود که توجه برانکو را جلب کند / با دیدن دربی‌ها فقط حسرت می‌خورم