در مراسم رونمایی «گنجینه حکیمی» و «قصه های مهربانی» ...