کارواخال: هدف ما راه‌یابی به فینال بود که حاصل نشد