تکواندوی قهرمانی جهان - روسیه: شروع مقتدرانه کاپیتان نصرآزادانی