هماهنگي‌هاي لازم با سازمان ملل براي پهلوگيري کشتي ايران به يمن انجام شده است