برای حفظ روح جوانمردی فوتبال با تمام توان بازی می کنیم