اشغال ۴۰ درصد تختهای بیمارستانی یزد توسط استانهای همجوار