پیکر سردبیر اسبق روزنامه «تهران تایمز» فردا تشییع خواهد شد