ستاری: برچسب «نخبگی» نخبگان را تنبل و طلبکار می‌کند