معتاد شیشه ای در صحنه 3 مأمور نیروی انتظامی و پدرش را مجروح کرد