سردار نقدی: آمریکایی‌ها پیاده نظامی که برای این کشور بجنگد ندارد