مولایی آخرین بخت کسب مدال برای تیم ملی/ جمالی و محجوب حذف شدند