در هيچ زماني مثل امروز زمينه ترقي و سقوط فراهم نبوده