استاندار: راه توسعه و پیشرفت سیستان و بلوچستان از مسیر دانش می گذرد