معتاد شیشه ای در صحنه دو مأمور نیروی انتظامی و پدرش را مجروح کرد