آيا آماده کردن طالبان برای صلح نياز به مرحله انتقالى ...