اسپوتنیک: پرواز چند جنگنده‌ ناشناس بر فراز کشتی کمک‌هاي ايران براي يمن