سنگ پرانی عده‌ای چهره بسیج را مخدوش نخواهد کرد/ نمونه‌ای از مضروب شدن به جرم مخالفت با بسیج را بیاور