شیعی: راه آهن باید در بازی‌هایی که از موتومبا استفاده کرده 3 بر صفر بازنده شود