تجهیز بیش از ۱۲۰ حلقه چاه به کنتور هوشمند در هرمزگان