حمایت از سمن های مردم نهاد یکی از اولویت های وزارت ورزش و جوانان است