مقاله نیویورک تایمز برای ترغیب رقابت ریاض با تهران