سیدعباس صالحی: رهبری نشر ایران را بدون روتوش دیدند