اگر متن چک نویس، مورد توافق شماست چرا منتشر نمی‌کنید؟