مهاجم سوئدی - اوگاندایی راه آهن تا اطلاع ثانوی محروم شد