خداحافظی کاپیتان تیم ملی تکواندو با مسابقات جهانی/ نصر آزادانی حذف شد