عزم ناتو برای رساندن توان نظامی خود به دوره جنگ سرد