تکامل روحی و معنوی مردم در توسعه شهری مورد توجه باشد