بهره‌برداری از 1.3 میلیون پورت اینترنت درسال93/ درآمد4.1 هزار میلیاردی مخابرات برای دولت