500 میلیون دلار اعتبار برای تامین آب شرب روستایی اختصاص یافت