استخدام آشپز و کارگر ساده و صندوقدار در استان هرمزگان