مراسم توديع و معارفه مديرعامل بانك ايران زمين برگزار شد