تاخیر 14 ساعته پرواز قشم - تهران، مسافران را سرگردان کرد