آمارهای ضعیف از اقتصاد آمریکا قیمت طلا را افزایش داد