تجمع اعتراض آمیز بانوان بابلی به شیوع بدحجابی در مقابل فرمانداری ویژه این شهر