متقاضیان طرح جریمه مشمولان غایب، منتظر پیامک ناجا باشند