استخدام اپراتور کامپیوتر در کلینیک در استان هرمزگان