آتش هایی که دیگر افروخته نمی شوند/ شغل آهنگری دیگر خریدار ندارد