اپل و A123 در پی حصول توافق بر سر اختلافات پیش آمده هستند