بعثت پیامبر راه سعادت و تعالی جامعه بشری را همواره کرد