بجای گسترش بازی های موبایل مباحث مربوط به ولایت را گسترش دهیم