اجرای بیش از 1400 عملیات عمرانی برای مددجویان امداد قزوین