پروژه ای که به آثار باستانی تبدیل شد/ صحنه ای ها در انتظار تکمیل بیمارستان معاون